تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸
مدیریت عملکرد و شاخص های کلیدی عملکردی

محاسبه شاخص های نگهداری و تعمیرات؛ اولین گام دربهبود عملکرد فعالیت های نگهداشت سازمانفرآیند نگهداری و تعمیرات یکی از حیاتی‌ترین فرآیند‌های هر سازمان است که وظیفه اصلی آن نگهداری و حفظ ماشین آلات در شرایط مطلوب یا بازگرداندن آنها از شرایط نامطلوب به شرایط مطلوب است. خرابی ماشین آلات منجر به ازدست رفتن زمان دسترسی تجهیزات و افزایش هزینه‌های سازمان می‌شود و لذا همواره بهبود عملکرد ماشین آلات و در نتیجه بهبود فرآیند نت مورد توجه متخصصین بوده است. متاسفانه سازمان‌های اندکی فرآیند‌های نگهداری و تعمیرات خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. با توجه به اهمیت نگهداری و تعمیرات لازم است تا عملکرد این فرآیند اندازه‌گیری و جهت بهبود آن تصمیماتی اخذ شود. لذا شناسایی و محاسبه شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات نقش مهمی را جهت نیل به این منظور ایفا می‌کند.


شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات

شاخص نگهداری و تعمیرات یک ارزش قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد شرکت تا چه اندازه به شکل موثر به اهداف کسب و کار خود دست پیدا می‌کند، سازمان‌ها شاخص‌های نگهداری وتعمیرات را در چندین سطح مختلف برای سنجش موفقیت شان در دستیابی به اهداف بهره می‌گیرند. شاخص‌های نگهداری، نشانگرهایی هستند که به شما می‌گویند عملکرد شما در دست‌یابی به اهداف نگهداری و تعمیرات سازمان، مانند کاهش خرابی یا کاهش هزینه‌ها ، چگونه عمل می‌کند. آنها معیارهای لازم برای تأسیسات شما هستند و مشخص می‌کنند که اکنون تیم شما کجاست ، تا کجا باید بروید ، و برای رسیدن به آنجا چه کارهایی را باید انجام دهید. اگرچه هرسازمانی اهداف متفاوتی خواهند داشت ، اما برخی ازشاخص‌های متداول نگهداری و تعمیرات حول چند عنصر کلیدی قرار دارند:
1. بهره‌وری
2. هزینه
3. ایمنی و انطباق
4. عملکرد دارایی
5. خرابی
6. مدیریت سفارش کار
7. مدیریت موجودی

شاخص‌ها، به سه‌دسته زير تقسيم می‌گردند:
1. شاخص‌های نتيجه ای کليدی (Key Result Indicators(KRIs: به شما می‌گويد كه عملکرد شما، در يک منظر خاص چگونه بوده‌است.
2. شاخص‌های عملکردي (Performance Indicators(PIs: به شما می‌گويدكه چه کاری را بايستی به‌انجام رسانيد.
3. شاخص‌های کليدي عملکرد (Key Performance Indicators(KPIs: به شما مي‌گويد كه چه کارهايي را بايستي انجام داده تا كارايي سازمان را به‌ صورت چشم‌گيري افزايش دهيد.
در این بخش نیز باید به نسبت‌های مطلوب شاخص‌ها توجه شود، بدین صورت که 10درصد از کل شاخص‌های تعریف شده باید KRI و 80 درصد PI و 10درصد از آنها KPI باشد.

مزایای استفاده از شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات

مزیت قابل توجه محاسبه شاخص‌ها این است که درصورت عدم وجود استاندارد، سازمان را از نیاز به تغییر آگاه می‌کند. مزیت دیگر این است که کارگران تعمیر و نگهداری راهنمای شفافی در مورد استانداردهای مورد نیاز خود دارند. این به آنها اجازه می‌دهد تا بدون اینکه عجله در انجام کار اشتباه کنند ، کارهای خود را به خوبی انجام دهند. در عین حال، آنها سطح عملکردی مطلوب خود را می‌دانند.

تشریح چند شاخص مهم نگهداری و تعمیرات

با استفاده از این قبیل سنجه‌های نگهداری و تبدیل داده‌های خام حاصل به اطلاعات قابل اقدام ، سازمان‌ها می‌توانند درک کمی و کیفی بهتری از وضعیت و آینده کسب و کار خود بدست آورند.
در زیر به لیست مختصری از مهم‌ترین شاخص‌های موجود در نگهداری و تعمیرات، اشاره شده است:
• نسبت هزینه نگهداری و تعمیرات به ارزش جایگزینی تجهیزات
• نسبت هزینه نگهداری و تعمیرات به ازای واحد محصول تولیدی
• فرکانس خرابی یا میانگین زمان بین خرابی (MTBF)
• انجام کارهای مربوط به نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده در مدت زمان استاندارد
• اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)
• درصد کارهای اضطراری