AGE/CON


نرم افزار AGE / CON محاسبه بهترین زمان جایگزینی برای ناوگانی از ماشین آلات را انجام می دهد. مدیریت نگهداری و تعمیرات ناوگان و جایگزینی ماشین آلات امری پیچیده است. بهترین حالت مدیریتی، وضعیتی است که در آن کمترین هزینه بالاترین بهره وری را ایجاد کند به طوری که ماشین آلات در خدمت کسب و کار ارزش ایجاد كنند و حداقل اختلال را به وجود آورند.