تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

خدمات آموزشی

خدمات آموزشیهزینه هــای هنگفــت خــواب دســتگاههای تولیـدی، عمـر انـدک ماشـین آلات و نیـز خرابیهـای پیشبینی نشــده در صنعــت و ســاختمانها و تأسیسـات فرسـوده بخشی از مشکلاتی هستند که سـازمانهای تجهیزمحـور و مجتمعهـای صنعتـی بـا آنها دست به گریباناند. آشنایی با مباحث مرتبط بـا مدیریـت داراییهـای فیزیکـی یکـی از اولویتهای صنایـع تجهیزمحور اسـت. تنوع موضوعـات در حوزۀ مدیریـت داراییهـای فیزیکـی و کمبـود شـرکتهای توانمنـد در ایـن حـوزه، سـازمانهایی را کـه بـه دنبـال بهبـود مدیریـت داراییهـای فیزیکـی خـود هسـتند دچــار چالــش و بعضــ ًا ســردرگمی در انتخــاب کــرده اسـت. شـرکت پمکـو بـا همـکاری گـروه پژوهشـی و صنعتـی آریانـا بـا بیـش از ۱۸ سـال سـابقه در زمینـۀ آمـوزش در حـوزۀ مدیریـت نگهداشـت و مدیریـت داراییهــای فیزیکــی و بــا بهره گیــری از اســتادان مجرب و سرشـناس داخلی و بین المللی، بهروزترین موضوعات و سرفصلها را به صورت دوره های تقویمی منظــم و دورههــای درونســازمانی ارائــه میکنــد.