AGE/CON


AGE/CON


نرم افزار AGE / CON محاسبه بهترین زمان جایگزینی برای ناوگانی از ماشین آلات را انجام می دهد. بدیهی است که مدیریت نگهداری و تعمیرات ناوگان و جایگزینی ماشین آلات از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. بهترین حالت مدیریتی، وضعیتی است که در آن کمترین هزینه بالاترین بهره وری را ایجاد کند به طوری که ماشین آلات در خدمت کسب و کار ارزش ایجاد كنند و حداقل اختلال را به وجود آورند؛ بدین منظور مدل های ریاضی که حاصل سالها تجربه در صنایع واقعی می باشند محاسبات بهینه برای جایگزینی ناوگان را در این نرم افزار ممکن ساخته اند.