همکاری با تیم اجرایی

فرم درخواست همکاری

واحد اجرایی شرکت پمکو (پم تکنیک)
مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:
سوابق آموزشی: (دوره هایی که در آن ها شرکت داشته اید)
سوابق شغلی:
حوزه های اصلی فعالیت: (صنایعی که در آن فعالیت داشته اید)
توانمندی های فنی و مهندسی:
در هر دسته از تجهیزات ذکر شده، سطح توانمندی خود را انتخاب کنید
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
شامل نام، مدل و مشخصات دقیق تر تجهیزات و تاسیسات
پرسش های تکمیلی:
سوابق آموزشی: (دوره هایی که در آن ها تدریس داشته اید)
توضیحات تکمیلی: (در صورت تمایل بیشتر در مورد توانمندی ها و ترجیحات شغلی خود توضیح دهید)
Click or drag a file to this area to upload.
حداکثر حجم فایل : ۳ مگابایت