بایگانی‌های رهبری و منابع انسانی - پمکو

ASSETMANAGfffEMENTSTRATEGY-1.jpg
نوامبر 21, 13980

استراتژی مدیریت دارایی های فیزیکی به عنوان سند یکپارچگی مدیریت دارایی ها با تدوین استراتژی مدیریت دارایی های فیزیکی، و درگیر کردن تمام سطوح، واحدهای مختلف همچون بهره­برداری، نگهداشت، مهندسی، پشتیبانی و تدارکات و ... از تاثیر فعالیت­های خود بر کارکرد تجهیزات آگاه خواهند شد و تعهد آنها نسبت به افزایش دسترس‌­پذیری تجهیزات افزایش خواهد یافت.