امضای تفاهم نامه علمی بین شرکت پمکو و دانشگاه خیام مشهد

امضای تفاهم نامه علمی بین شرکت پمکو و دانشگاه خیام مشهد

Title:

Description:


در راستای استراتژی توسعه شبکه همکاری‌ها و با عنایت به اهمیت مسئله ارتقاء بهره وری در صنایع کشور و ضرورت مسئله مدیریت بهینه دارایی ها و تجهیزات در سازمان‌های تجهیز محور و همچنین ایجاد زمینه‌های همکاری های مشترک با اساتید دانشگاه و ارتباط موثر با صنعت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، تفاهم نامه‌ای بین شرکت مشاوره مدیریت پمکو به نماینده جناب آقای علی زواشکیانی و جناب آقای دکتر رجب زاده به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه خیام مشهد منعقد گردید.
در این جلسه ضمن بررسی اهمیت موضوع مدیریت دارایی فیزیکی در صنعت و لزوم توجه به تغییرات تکنولوژیک در دنیا، زمینه‌های مشترک همکاری با صنایع مادر در سطح استان خراسان رضوی و نیز زمینه‌های طراحی دوره‌های آموزشی تکمیلی مدیریت دارایی فیزیکی و مهندسی قابلیت اطمینان در دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.