وبینار «استفاده از اکسل برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات صنعتی؛ خوب یا بد؟ »

وبینار «استفاده از اکسل برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات صنعتی؛ خوب یا بد؟ »

Title:

Description:


در  این وبینار به بررسی پرسش های زیر می پردازیم:

استفاده از نرم افزارهایی مانند اکسل چرا در نگاه اول برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات منطقی به نظر می رسد؟ و انتظار چه پیامد هایی را باید داشت؟

چرا و در کجا  توصیه می شو دکه بجای اکسل از یک نرم افزار CMMS / EAM استفاده شود؟

استفاده از اکسل برای چه کاربردهایی توصیه می شود؟


سخنران: رضا آزادگان


دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹ – ساعت ۱۸ تا ۱۹