سومین سالگرد نشریه تخصصی پتروپم

سومین سالگرد نشریه تخصصی پتروپم

Title:

Description:


مرکـز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکـی صنعت نفت بـا حمایت و پشتیبانی معاونت مهندسـی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و همکاری اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفـت بــه عنوان نهادی در داخــل صنعت نفت که بتواند در راستای مدیریت علمی و حرفه‌ای دارایی‌های فیزیکی ایـن صنعت گام بردارد، توسط دانشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی گردید.
مأموریت اصلی مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکـی صنعت نفت، راهبری استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکـی صنعت نفت با برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت لازم در حوزه آموزش، مشاوره، تحقیق و انباشت دانش تولیدشده و استفاده‌شده در صنعت نفت از طریق راهکارهای ممکن بـا هماهنگی حـوزه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت بود.
پیشرفت روزافزون دانش مدیریت دارایی‌های فیزیکـی در صنعت نفت ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش‌ها و تحقیقات در ایــن باب را برای استفاده محققان و علاقه‌مندان ایجاب کرده است. در این راستا، نشریه‌های تخصصی نقش کلیدی و اساسی در فرآینـد ثبت، نشر و ارتقای سطح ایـن پژوهش‌ها و نیـز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران داشته‌اند.

به همین منظور با همت اعضای مرکز و حمایت ریاست محترم دانشگاه صنعت نفت، نشریه تخصصی پتروپم پا به عرصـه وجـود گذاشت. ایـن نشریه شـامل جدیدترین اخبـار، رویدادها و مقاله‌های حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت می‌باشد. در حقیقت نشریه پتروپم محملی است بـرای مدیریت و ثبت دانش‌های مدیریت دارایی‌های فیزیکی در حوزه نفت. بـه همیـن سـبب است کـه از همـه صاحب نظران و خبرگان صنعت نفت همـواره دعوت می‌گردد تا با این نشریه همکاری نزدیک برای غنی‌تر شدن آن داشته باشند.

شرکت مشاوره مدیریت دارایی‌های فیزیکی پمکو افتخار همکاری با نشریه تخصصی پتروپم، اولین نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت را دارد. برای دانلود نشریه تخصصی پتروپم کلیک نمایید.