دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات

دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات

زمان برگزاری: 24 و 25 مرداد 1401 مدرس: مهندس امیر ملک نیازی، مدیر آموزش شرکت پمکوهدف این دوره یادگیری بنیادین مفاهیم نوین مدیریت نگهداری و تعمیرات بر اساس مدل آپتایم است.   

دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات

زمان برگزاری: 24 و 25 مرداد 1401
مدرس: مهندس امیر ملک نیازی، مدیر آموزش شرکت پمکو

هدف این دوره یادگیری بنیادین مفاهیم نوین مدیریت نگهداری و تعمیرات بر اساس مدل آپتایم است.

 

 

 

42,000,000 

تعداد کاربران: