OREST

OREST

نرم افزار OREST می تواند در قالب سیستم های پشتیبان بسیار مفید باشد، اين نرم افزاربرای کمک به مدیران برای تجزیه و تحلیل داده های قابلیت اطمینان و به دست آوردن سیاست های تعویض بهینه قطعات بر اساس داده های موجود خرابی، طراحی شده است. با استفاده از اطلاعات موجود در مورد شکستهای رخ داده و توابع عوامل هزینه برای قطعات، OREST می تواند روند تجزیه و تحلیل داده های شکست، تحلیل وایبول، و پس از آن به دست آوردن سیاست جایگزینی بهینه پیشگیرانه را هدایت و تسهیل کند. اين نرم افزار همچنین می تواند زمان بهینه تعویض دارایی را محاسبه نماید و این زمانی است که قطعات بیشترین استفاده و کارایی خود را پشت سر گذاشته و هزینه های تعمیر اضطراری آن توجیه ندارد.

OREST

نرم افزار OREST می تواند در قالب سیستم های پشتیبان بسیار مفید باشد، اين نرم افزاربرای کمک به مدیران برای تجزیه و تحلیل داده های قابلیت اطمینان و به دست آوردن سیاست های تعویض بهینه قطعات بر اساس داده های موجود خرابی، طراحی شده است. با استفاده از اطلاعات موجود در مورد شکستهای رخ داده و توابع عوامل هزینه برای قطعات، OREST می تواند روند تجزیه و تحلیل داده های شکست، تحلیل وایبول، و پس از آن به دست آوردن سیاست جایگزینی بهینه پیشگیرانه را هدایت و تسهیل کند. اين نرم افزار همچنین می تواند زمان بهینه تعویض دارایی را محاسبه نماید و این زمانی است که قطعات بیشترین استفاده و کارایی خود را پشت سر گذاشته و هزینه های تعمیر اضطراری آن توجیه ندارد.

85,000,000 

تعداد کاربران:

توضیحات محصول

امکانات نرم افزار :
  • آنالیز Trend
  • آنالیز Weibull
  • Deterministic Replacement
  • Age Preventive Replacement
  • Interval Preventive Replacement

خدمات پس از فروش:

آموزش نیم روزه رایگان