EXAKT


همچنین می توان نرم افزارEXAKT را معرفی نمود که ابزار پشتیبانی تصمیم گیری برای پیش بینی قابلیت اطمینان و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات اقتضائی می باشد. این نرم افزار می تواند برای پیش بینی شکست تجهیزات و تخمین باقی مانده عمر مفید آنها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تعریف فعالیت های نت بصورت ترکیبی از تعویض پیشگیرانه و به کارگیری تا زمان خرابی به منظور بهینه سازی هزینه ها از دیگر توانایی های این نرم افزار است. ضمناً بهینه سازی قابلیت اطمینان و دستیابی به تعادل در ریسک / هزینه / قابلیت اطمینان از جمله توانایی های اين نرم افزار محسوب می­شود.