نرم افزار EXAKT


نرم افزار EXAKT


نرم افزار EXAKT پیچیده‌ترین نرم افزار از نظر مدل های تحلیلی است که ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری برای پیش بینی قابلیت اطمینان و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات اقتضائی می باشد. این نرم افزار می تواند برای پیش بینی شکست تجهیزات و تخمین باقی مانده عمر مفید آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تعریف فعالیت‌های نت بصورت ترکیبی از تعویض پیشگیرانه و به کارگیری تا زمان خرابی به منظور بهینه سازی هزینه‌ها از دیگر توانایی‌های این نرم افزار است. ضمناً بهینه سازی قابلیت اطمینان و دستیابی به بالانس ریسک / هزینه / قابلیت اطمینان از جمله توانایی‌های اين نرم افزار محسوب می­‌شود که حاصل سال‌ها تجربه پروژه‌های بهینه سازی در صنایع بزرگ و حساس دنیا است. مشاوران شرکت بین المللی پمکو به شما را در پیاده سازی این نرم افزار یاری می‌رسانند.