نرم افزار مدیریت عملکرد تجهیزات APM

آینده، همین امروز: نرم افزار مدیریت عملکرد تجهیزات APM

ظهور نرم افزار مدیریت عملکرد تجهیزات APM

نرم‌افزار مدیریت عملکرد دارایی‌ها APM: Asset Performance Management به شکل جدیدی از سیستم‌های پشتیبانی و مدیریت تجهیزات CMMS و EAM تبدیل شده است. اگر CMMS سیستمی در تاریخ نگهداشت است و EAM سیستمهای نرم‌افزاری حال حاضر هستند، APM سیستم آیندۀ مدیریت دارایی‌ها است. اگر سازمانی قصد سرمایهگذاری را داشته باشد، حتماً باید مدیریت نوین داراییهای فیزیکی را با استفاده از ابزارهای مدیریت عملکرد دارایی‌ها در کانون توجه راهبردهای خود قرار دهد.

انقلاب صنعتی چهارم چیست؟

در قرن نوزدهم ماشین بخار محرک صنایع بود؛ در ابتدای قرن بیستم نیروی برق به کمک کارخانهها آمد و در انتهای قرن بیستم اتوماسیون صنعتی انقلابی در تولید انبوه پدید آورد. اما امروزه با پیشرفتهای فناورانۀ عظیم در حسگرها، یادگیری ماشینی، فضای ابری، تحلیل کلاندادهها، اینترنت صنعتی اشیاء، واقعیت افزوده و سیستمهای فناوری اطلاعات، ما در آستانۀ انقلاب صنعتی چهارم قرار گرفتهایم.

انقلاب صنعتی چهارم آخرین انقلاب صنعتی تا به امروز است که از هوش مصنوعی برای تغییر شیوه جمعآوری و تفسیر دادهها استفاده میکند. آینده صنایع به سمتی میرود که کارخانههای هوشمندی که از استراتژیهای تولید ناب استفاده میکنند و در آنها انسانها و روباتها بهراحتی ارتباط برقرار میکنند، برای گرفتن تصمیمهای بهتر، بهبود راهحلها و پشتیبانی بیشتر از مشتری، با آخرین ماشینآلات و ابزارها تجهیز میشوند.

نرم افزار مدیریت عملکرد تجهیزات APM چیست؟

نسل جدید نرم‌افزارهای مدیریت دارایی‌ها، با عنوان Asset Performance Management (APM) بر روی ماژول‌های هوشمند Enterprise Asset Management (EAM) اضافه می‌شود. نرم‌افزار مدیریت عملکرد دارایی‌ها (APM)، مدیریت آسانتر و کارآمدتر دارایی را به صورت گسترده، با استفاده کاربران از هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در فعالیتهای روزمره نگهداری و تعمیرات امکان پذیر می‌سازد. کارشناسان ما معتقدند که پذیرش، انعطافپذیری و نوآوری چیزهایی هستند که در آینده، بین شرکتهای سازنده نرم‌افزارهای مدیریت و پشتیبانی از دارایی‌ها تمایز ایجاد خواهد کرد.

نرم افزار مدیریت عملکرد تجهیزات APM زمانبندیهای نگهداشت در CMMS را با امکانات ردیابی و مدیریت داراییها در EAM از طریق اینترنت ترکیب میکند تا راه حلی قوی و پیشکنشی ایجاد شود. در مورد ارزش APM می‌توان گفت که جهتگیری شرکتهای تجهیزمحور به سمت برنامههای EAM و پس از آن به سمت APM است. CMMSها تنها جزئی از این برنامههای نرمافزاری است که برای به حداکثر رساندن ارزش ارائهشده از بهرهوری داراییها در گذر زمان رشد کرده و شکل گرفته‌اند.

تکثیر دادهها و پیشرفت ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل، CMMS را به سمت جهانی متفاوت و تکنولوژیک مانند نرم‌افزار مدیریت عملکرد دارایی‌ها (APM) پیش می‌برد. APM به کاربران امکان میدهد که عملکرد داراییهای خود را در لحظه پیگیری کنند و داراییها را بهمنظور جلوگیری از توقفات و خرابیهای بالقوه قبل از اینکه اتفاق بیفتند، بازرسی کنند. این رویکرد پیشکنشی به سمت فناوری پیشگیرانه در حال حاضر به کاربران در کاهش چشمگیر ضررهای ناشی از خرابیهای غیرمنتظرۀ تجهیزات کمک خواهد کرد.

نرمافزارهای CMMS/EAM با پایش از راه دور به کمک اینترنت اشیاء صنعتی IOT: Industrial Internet of Tools و تواناییهای دیگر، از بهینهسازی دارایی در هر دو بخش نگهداشت و عملیات پشتیبانی خواهند کرد تا مدیریت کلی عملکرد داراییها APM را امکانپذیر سازد. با استفاده از ایده‌های APM از طریق برقراری تعادل بین متغیرهایی مانند توانایی تجهیز، سلامت دارایی، مصرف انرژی و کیفیت/عملکرد، نیازمندیهای تولید، سفارشات و غیره، میتوان به زمانبندی تولید با کمترین ریسک و هزینه و بالاترین عملکرد ممکن رسید.

به نظر می‌رسد نرم‌افزار مدیریت عملکرد دارایی‌ها (APM) به عنوان یکی از نرم‌افزارهای انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0 Softwares) نقشی کلیدی یافته‌اند؛ و در نتیجه اگر سازمانی قصد سرمایهگذاری در انقلاب صنعتی 4.0 را داشته باشد، حتماً باید مدیریت نوین دارایی‌های فیزیکی را با استفاده از مدیریت عملکرد دارایی‌ها APM در کانون توجه راهبردهای خود قرار دهد. برای آشنایی بیشتر با APM پیشنهاد می‌کنیم دو ویدیویی که در این صفحه قابل مشاهده هستند و در شرکت بین الملی پمکو تهیه شده‌اند را تماشا کنید.مطالب مرتبط

انقلاب صنعتی چهارم چیست؟
انقلاب صنعتی چهارم چیست؟
تصمیماتی حیاتی در مورد نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
تصمیماتی حیاتی در مورد نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
ارکان انقلاب صنعتی چهارم
ارکان انقلاب صنعتی چهارم