نرم افزار OREST

نرم افزار OREST

نرم افزار OREST می‌تواند در قالب سیستم‌های پشتیبان بسیار مفید باشد، اين نرم افزار برای کمک به مدیران برای تجزیه و تحلیل داده‌های قابلیت اطمینان و به دست آوردن سیاست‌های تعویض بهینه قطعات بر اساس داده‌های موجود، طراحی شده است. با استفاده از اطلاعات در مورد شکست‌های رخ داده و توابع عوامل هزینه برای قطعات، OREST می‌تواند روند تجزیه و تحلیل داده‌های شکست، تجزیه و تحلیل وایبول، و پس از آن به دست آوردن سیاست جایگزینی بهینه پیشگیرانه را هدایت و تسهیل کند. اين نرم افزار همچنین می‌تواند زمان بهینه تغییر دارایی را محاسبه نماید و این زمانی است که قطعات بیشترین استفاده و کارایی خود را پشت سر گذاشته و هزینه‌های تعمیر اضطراری آن توجیه ندارد. مشاوران شرکت بین المللی پمکو می‌توانند شما را در پیاد‌ه‌سازی این نرم افزار یاری رسانند.