تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

OREST

OREST
نرم افزار OREST می تواند در قالب سیستم های پشتیبان بسیار مفید باشد، اين نرم افزاربرای کمک به مدیران برای تجزیه و تحلیل داده های قابلیت اطمینان و به دست آوردن سیاست های تعویض بهینه قطعات بر اساس داده های موجود، طراحی شده است. با استفاده از اطلاعات در مورد شکستهای رخ داده و توابع عوامل هزینه برای قطعات، OREST می تواند روند تجزیه و تحلیل داده های شکست، تجزیه و تحلیل وایبول، و پس از آن به دست آوردن سیاست جایگزینی بهینه پیشگیرانه را هدایت و تسهیل کند. اين نرم افزار همچنین می تواند زمان بهینه تغییر دارایی را محاسبه نماید و این زمانی است که قطعات بیشترین استفاده و کارایی خود را پشت سر گذاشته و هزینه های تعمیر اضطراری آن توجیه ندارد.