دوره آموزشی تحلیل علل ریشه‌ای

دوره آموزشی تحلیل علل ریشه ای (RCA)

  زمان برگزاری: 26 و 27 دی 1402 نحوه برگزاری: حضوری مدرس: مهندس علی محسنی دانلود رزومه استاد  

سرفصل‌های دوره

سرفصل‌های بخش اول:

کلیات تحلیل علل ریشه‌‌ای:

حل مسائل پیشامدمحور؛

اصول علت و معلولی؛

گام‌های اصلی در تحلیل موثر علل ریشه‌ای؛

تدارک برای شروع تحلیل؛

اولویت‌بندی مشکلات، ابزارها، نمونه‌ها؛

تعریف معیار آستانه‌ای برای تحلیل و استفاده عملی؛

اعضای گروه تحلیل و نکات کلیدی مرتبط؛

بررسی شرایط عملیاتی مشکل، کاربردها و ملاحظات.

سرفصل‌های بخش دوم:

تعریف مسأله:

بایدها و نبایدها؛

جست‌جو برای اثر اولیه؛

پنج W و یک H؛

تحلیل علت و معلولی مشکلات:

تشکیل نمودار واقعیت، نکات کلیدی در شناسایی علل؛

چگونگی برگزاری جلسات تحلیل علت و معلولی؛

معیارهای ادامه یا توقف تحلیل؛

جست‌جو برای اسناد و شواهد؛

بهره‌گیری از تحلیل تغییرات و مشکلات گذشته.

سرفصل‌های بخش سوم:

شناسایی راه حل‌های موثر:

چگونگی برگزاری جلسات شتاسایی راه حل؛

شناسایی راه حل‌ها مستقیم براساس حالات خرابی و انتخاب استراتژی معتبر نگهداری و تعمیرات؛

شناسایی خلاقانه راه حل؛

معیارهای کلیدی انتخاب راه حل‌های منتخب؛

ابزارهای کمکی برای اولویت‌بندی راه حل‌ها.

سرفصل‌های بخش چهارم:

پیاده‌سازی و پیگیری راه حل‌های منتخب:

تدوین برنامه اجرایی، تعیین نفرات؛

چگونگی پیگیری و بازخورد از پیاده سازی؛

ملاحظات کلیدی در گزارش تحلیل RCA؛

جمع‌بندی دوره و ارائه نمونه‌های عملی.

دوره آموزشی تحلیل علل ریشه ای (RCA)

 

زمان برگزاری: 26 و 27 دی 1402

نحوه برگزاری: حضوری

مدرس: مهندس علی محسنی

دانلود رزومه استاد

 

سرفصل‌های دوره

سرفصل‌های بخش اول:

کلیات تحلیل علل ریشه‌‌ای:

حل مسائل پیشامدمحور؛

اصول علت و معلولی؛

گام‌های اصلی در تحلیل موثر علل ریشه‌ای؛

تدارک برای شروع تحلیل؛

اولویت‌بندی مشکلات، ابزارها، نمونه‌ها؛

تعریف معیار آستانه‌ای برای تحلیل و استفاده عملی؛

اعضای گروه تحلیل و نکات کلیدی مرتبط؛

بررسی شرایط عملیاتی مشکل، کاربردها و ملاحظات.

سرفصل‌های بخش دوم:

تعریف مسأله:

بایدها و نبایدها؛

جست‌جو برای اثر اولیه؛

پنج W و یک H؛

تحلیل علت و معلولی مشکلات:

تشکیل نمودار واقعیت، نکات کلیدی در شناسایی علل؛

چگونگی برگزاری جلسات تحلیل علت و معلولی؛

معیارهای ادامه یا توقف تحلیل؛

جست‌جو برای اسناد و شواهد؛

بهره‌گیری از تحلیل تغییرات و مشکلات گذشته.

سرفصل‌های بخش سوم:

شناسایی راه حل‌های موثر:

چگونگی برگزاری جلسات شتاسایی راه حل؛

شناسایی راه حل‌ها مستقیم براساس حالات خرابی و انتخاب استراتژی معتبر نگهداری و تعمیرات؛

شناسایی خلاقانه راه حل؛

معیارهای کلیدی انتخاب راه حل‌های منتخب؛

ابزارهای کمکی برای اولویت‌بندی راه حل‌ها.

سرفصل‌های بخش چهارم:

پیاده‌سازی و پیگیری راه حل‌های منتخب:

تدوین برنامه اجرایی، تعیین نفرات؛

چگونگی پیگیری و بازخورد از پیاده سازی؛

ملاحظات کلیدی در گزارش تحلیل RCA؛

جمع‌بندی دوره و ارائه نمونه‌های عملی.

75,000,000 

تعداد کاربران: