price package

ULTIMATE


جهت استفاده سازمان های متعالی در مدیریت دارایی های فیزیکی


تعداد نامحدود دستور کار

چک لیست های تعاملی

کتابخانه Job Plan های استاندارد

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (pm)

تقویم زمان بندی

فرایندهای کار اختصاصی

خودکار سازی  فرایند های کار

حالت آفلاین

پرتال درخواست کار 

آپلود فایل

(هر کاربر ۱۰ گیگابایت)

تجهیزات نامحدود

رابطه سلسله مراتبی بین تجهیزات

کلاس بندی تجهیزات

مدیریت ریسک  دارایی ها 

مدیریت رویداد های تجهیز 

لوکیشن های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی لوکیشن ها

سیستم های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی سیستم ها

مدیریت قطعات یدکی

مدیریت افراد و تیم ها

تعریف نامحدود سنجه ها

مدیریت تامین کنندگان

بارکد دسترسی سریع

QR Code

فهرست بها

Data Import

RM Data

Feedback Loop

داشبورد اختصاصی

گروه های کاربری اختصاصی

دسترسی به API

لوگو سازمانی

آموزش و پیاده سازی درون سازمانی

(تماس بگیرید)

مدیر پشتیبانی اختصاصی

ماژول RBS

ماژول RCM (کمّی)

ماژول PM Optimization

ماژول RCA

ماژول محاسباتی درخت خطا

RMA Simulation

ماژول اولویت بندی APA

ماژول سلامت تجهیز ACA

ماژول RBI

ماژول LCC

ماژول PdM Optimization 

PERFORMANCE


جهت شرکت ها و سازمان های متوسط و بزرگی که می خواهند همراستا با انقلاب صنعتی چهارم تلاش کرده و عملکرد تجهیزات خود را به بالاترین سطح ممکن برسانند


هر کاربر ماهانه

4490 هزار تومان


حداقل 30 کاربر

تعداد نامحدود دستور کار

چک لیست های تعاملی

کتابخانه Job Plan های استاندارد

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (pm)

تقویم زمان بندی

فرایندهای کار اختصاصی

خودکار سازی  فرایند های کار

حالت آفلاین

پرتال درخواست کار 

آپلود فایل

(هر کاربر ۱۰ گیگابایت)

تجهیزات نامحدود

رابطه سلسله مراتبی بین تجهیزات

کلاس بندی تجهیزات

مدیریت ریسک  دارایی ها 

مدیریت رویداد های تجهیز 

لوکیشن های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی لوکیشن ها

سیستم های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی سیستم ها

مدیریت قطعات یدکی

مدیریت افراد و تیم ها

تعریف نامحدود سنجه ها

مدیریت تامین کنندگان

بارکد دسترسی سریع

QR Code

فهرست بها

Data Import

RM Data

Feedback Loop

داشبورد اختصاصی

گروه های کاربری اختصاصی

دسترسی به API

لوگو سازمانی

آموزش و پیاده سازی درون سازمانی

(تماس بگیرید)

مدیر پشتیبانی اختصاصی

ماژول RBS

ماژول RCM

ماژول PM Optimization

ماژول RCA

ماژول محاسباتی درخت خطا

RMA Simulation

ماژول اولویت بندی APA

ماژول سلامت تجهیز ACA

ماژول RBI

ماژول LCC

ماژول PdM Optimization Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

Accounts

ENTERPRISE


جهت شرکت ها و سازمان های متوسط و بزرگی که می خواهند مدیریت تجهیزات و نگهداری و تعمیرات خود را در سطح سایت های مختلف شان متحول کنند


هر کاربر ماهانه

1480 هزار تومان


حداقل 20 کاربر

تعداد نامحدود دستور کار

چک لیست های تعاملی

کتابخانه Job Plan های استاندارد

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (pm)

تقویم زمان بندی

فرایندهای کار اختصاصی

خودکار سازی  فرایند های کار

حالت آفلاین

پرتال درخواست کار 

آپلود فایل

(هر کاربر ۱۰ گیگابایت)

تجهیزات نامحدود

رابطه سلسله مراتبی بین تجهیزات

کلاس بندی تجهیزات

مدیریت ریسک  دارایی ها 

مدیریت رویداد های تجهیز 

لوکیشن های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی لوکیشن ها

سیستم های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی سیستم ها

مدیریت قطعات یدکی

مدیریت افراد و تیم ها

تعریف نامحدود سنجه ها

مدیریت تامین کنندگان

بارکد دسترسی سریع

QR Code

فهرست بها

Data Import

RM Data

Feedback Loop

داشبورد اختصاصی

گروه های کاربری اختصاصی

دسترسی به API

لوگو سازمانی

آموزش و پیاده سازی درون سازمانی

(تماس بگیرید)

مدیر پشتیبانی اختصاصی

ماژول RBS

ماژول RCM

ماژول PM Optimization

ماژول RCA

ماژول محاسباتی درخت خطا

RMA Simulation

ماژول اولویت بندی APA

ماژول سلامت تجهیز ACA

ماژول RBI

ماژول LCC

ماژول PdM Optimization 

 PRoFESSIONAl plus


جهت شرکت ها و سازمان های متوسط و بزرگی که می خواهند مدیریت تجهیزات و نگهداری و تعمیرات خود را متحول کنند


هر کاربر ماهانه

690 هزار تومان


حداقل 15 کاربر

تعداد نامحدود دستور کار

چک لیست های تعاملی

کتابخانه Job Plan های استاندارد

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (pm)

تقویم زمان بندی

فرایندهای کار اختصاصی

خودکار سازی  فرایند های کار

حالت آفلاین

پرتال درخواست کار 

آپلود فایل

(هر کاربر ۱۰ گیگابایت)

تجهیزات نامحدود

رابطه سلسله مراتبی بین تجهیزات

کلاس بندی تجهیزات

مدیریت ریسک  دارایی ها 

مدیریت رویداد های تجهیز 

لوکیشن های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی لوکیشن ها

سیستم های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی سیستم ها

مدیریت قطعات یدکی

مدیریت افراد و تیم ها

تعریف نامحدود سنجه ها

مدیریت تامین کنندگان

بارکد دسترسی سریع

QR Code

فهرست بها

Data Import

RM Data

Feedback Loop

داشبورد اختصاصی

گروه های کاربری اختصاصی

دسترسی به API

لوگو سازمانی

آموزش و پیاده سازی درون سازمانی

(تماس بگیرید)

مدیر پشتیبانی اختصاصی

ماژول RBS

ماژول RCM

ماژول PM Optimization

ماژول RCA

ماژول محاسباتی درخت خطا

RMA Simulation

ماژول اولویت بندی APA

ماژول سلامت تجهیز ACA

ماژول RBI

ماژول LCC

ماژول PdM Optimization 

PROFESSIONAL


جهت شرکت های کوچک و متوسطی که می خواهند در دنیای دیجیتال از امکانات بیشتری برای مدیریت نگهداری و تعمیرات و تجهیزات صنعتی شان استفاده نمایند


هر کاربر ماهانه

399 هزار تومان


حداقل 7 کاربر

تعداد نامحدود دستور کار

چک لیست های تعاملی

کتابخانه Job Plan های استاندارد

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (pm)

تقویم زمان بندی

فرایندهای کار اختصاصی

(تماس بگیرید)

خودکار سازی  فرایند های کار

حالت آفلاین

پرتال درخواست کار 

آپلود فایل

(هر کاربر ۱۰ گیگابایت)

تجهیزات نامحدود

رابطه سلسله مراتبی بین تجهیزات

کلاس بندی تجهیزات

مدیریت ریسک  دارایی ها 

مدیریت رویداد های تجهیز 

لوکیشن های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی لوکیشن ها

سیستم های نامحدود

(شامل رابطه سلسله مراتبی)

کلاس بندی سیستم ها

مدیریت قطعات یدکی

مدیریت افراد و تیم ها

تعریف نامحدود سنجه ها

مدیریت تامین کنندگان

بارکد دسترسی سریع

QR Code

فهرست بها

Data Import

RM Data

Feedback Loop

داشبورد اختصاصی

گروه های کاربری اختصاصی

دسترسی به API

لوگو سازمانی

آموزش نصف روزه

(تماس بگیرید)

مدیر پشتیبانی اختصاصی

ماژول RBS

ماژول RCM

ماژول PM Optimization

ماژول RCA

ماژول محاسباتی درخت خطا

RMA Simulation

ماژول اولویت بندی APA

ماژول سلامت تجهیز ACA

ماژول RBI

ماژول LCC

ماژول PdM Optimization